Marka Devir (Marka Mülkiyet Ve Sahip Bilgileri Değişiklikleri)

Marka mülkiyetinde ve sahip bilgilerinde meydana gelen değişiklikler TPE siciline kayıt edilmediği sürece üçüncü kişilere karşı ileri sürülememektedir. Marka sahibi; devir, kısmi devir, birleşme,miras yolu ile intikal veya markanın cebri icra yoluyla satılması nedeniyle değişebilir. Bunun yanı sıra marka lisans, nevi, unvan, adres değişiklikleri, haciz ve rehin gibi işlemlere de konu olabilir.

Lisans

Marka sahibi, markasındaki eşyalardan bazılarının veya tamamının kullanma hakkını (lisans) üçüncü şahıslara verebilir. Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir.Sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisans inhisari değildir.Tekeli (inhisari) lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de markayı kullanamaz. Marka siciline kaydedilmeyen lisans, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

Marka Devir ve Lisans Detayları

Marka Lisans; markanın kullanım hakkının belli bedellerle izin verilmesi, Marka Devir ise; markanın bütün veya bir kısım haklarından vazgeçmektir. Marka Tescil Belgelerinde, Devir ve Lisans işlemleri Markanın bir kısmı ya da tümü için devredilebilir veya lisans verilebilir. Her iki işlem taraflarca hazırlanan noter onaylı sözleşmeye istinaden geçerli sayılır. Yapılan Sözleşmeler Türk Patent Enstitüsü Siciline kayıt edilmeli aksi takdirde oluşulabilecek marka hakkının 3. kişilere karşı savunması yapılamaz. Bu sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar, sözleşme şartlarının dikkatle hazırlanması, kullanım hakkına sahip olacak ya da asıl hak sahibine sıkıntı yaşatabilecek durumların oluşmamasıdır.
Marka Devir işlemi; markanın tüm mal veya hizmetleri için gerçekleştirilmiş ise, devreden tarafın devredilen markası ile aynı veya benzerlik taşıyan markaları bulunuyorsa, benzer markalarında devredilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Türk Patent Enstitüsü devir işlemini yapmayacaktır.

Veraset ile İntikal

Markalar, miras olarak intikal edebilir. Marka haklarının mirasçılar adına tescili için Türk Patent Enstitüsüne bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Nevi Değişikliği

Şirketiniz nevi değişikliği yaparak yeni bir nevi aldığı zaman, ilgili işlemin marka siciline kaydettirilmesi gerekir.

Ünvan Değişikliği

Şirketiniz ünvan değişikliği yaparak yeni bir ünvan aldığı zaman, ilgili işlemin marka siciline kaydettirilmesi gerekir.

Adres Değişikliği

Şirketiniz Adres değişikliği yaparak yeni bir adrese taşıdığı zaman, yeni adresin marka siciline kaydettirilmesi gerekir.

Şirket Birleşmesi

Marka bir işletmeye aittir. İki şirket birleştiği zaman markanın yeni şirket marka siciline kaydettirilmesi gerekir.

Haciz

Marka işletmeden bağımsız olarak haczedilebilir. Haciz marka siciline kaydedilir ve yayımlanır.

Rehin

Tescilli bir marka, işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilir. Rehin edilen marka üzerinde; yenileme veya adres değişikliği hariç, rehin alanın onayı olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

İptal

Markalar, üst üste 5 yıl süre ile kullanılmazsa üçüncü şahıslar iptal talep edebilir. Marka sahibi kullanmayacağı markanın iptal edilmesini isteyebilir.
Danışmak / Yardım Almak İstiyorsanız, Bizimle İletişime Geçin